Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: raboldelaszivet.hu

 

Preambulum:

Az Ön személyes adatainak védelme a raboldelaszivet.hu számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben, termékeink  adásvétele vagy direkt marketing célú megkeresés esetén szükséges személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása, amely alkalmas a természetes személyek azonosítására. Ezúton tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az EU 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) összehangban kezeljük.

 

A jelen dokumentum határozza meg, hogy a raboldelaszivet.hu üzemeltetője Seres Andrea Egyéni Vállalkozó (székhely: 1239 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál utca 2.; adószám: 52976577-1-43; e-mail: hello@raboldelaszivet.hu; (a továbbiakban „Webshop”) az Infotv. előírásainak értelmében vett személyes adatok kezelőjeként a Webshopban található termékek eladásának keretén belül miként kezeli a Webshop felhasználóinak adatait.

Az Infotv. kimondja, hogy az érintettet (jelen esetben a webshop felhasználóját) az adatkezelés előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az alábbiakban tömör, átlátható módon, megfelelően strukturált formában és érthető nyelvezettel megszövegezett, részletes tájékoztatást kap a személyes adtai kezelésével kapcsolatos minden tényről, különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelésre jogosult személyéről, adatkezelés időtartamáról, arról hogy a Webshop weboldalának használata során milyen személyes adatok kerülnek tárolásra és hogyan használjuk azokat, mindezzel eleget téve a GDPR 13. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek. Tájékoztatásunk a megfelelő helyen kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

Jelen tájékoztató legfontosabb információi:

·         Webshopunk kizárólag a jogszabályokkal összehangban gyűjt és kezel személyes adatokat.

·         Webshopunk a tudomány és a technológia állásnak megfelelően mindent tőle elvárhatót megtesz a személyes adatok biztonságos tárolása érdekében.

·         Személyes adatokat harmadik fél számára kirázólag az érintett hozzájárulásával adunk át.

·         Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról e-mailben megküldött kérelem esetén: (e-mail: hello@raboldelaszivet.hu)

·         Személyes adatokról történő tájékoztatás kérést, helyesbítést, törlést, azok módosítását, illetve panaszt a következő e-mail címen lehet kérni: (e-mail: hello@raboldelaszivet.hu)

·          

Adatkezelő: a raboldelaszivet.hu üzemeltetője Seres Andrea Egyéni Vállalkozó (székhely: 1239 Budapest, Felsőbüki Nagy Pál utca 2.; adószám: 52976577-1-43; e-mail: hello@raboldelaszivet.hu;

Adatakezlés lehetséges jogalapjai a GDPR és Infotv. szerint:

1.      érintett hozzájárulása

2.      adatkezelés olyan szerződés teljesítséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az érintett kérésére szerződéskötés érdekében szükséges

3.       adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

4.       adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges

5.       közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának végrehajtása

6.       adatkezelő vagy egy harmadik fél jogod érdekeinek érvényesítése szükséges.

Fentiek alapján tájékoztatjuk a felhasznókat, hogy Webshopunkban személyes adataik kezelésének jogalapjai:

·        Felhasználó hozzájárlása (hírlevél, prfilalkotás, cookie): A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

·        Vásárlás esetén-szerődéses kötelezettség teljesítése: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Elker tv.) 13/A § (3) bekezdés: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Kezelt személyes adatok köre és célja:

Webshopunk meghatározza az elektronikus szolgáltatások nyújtásához, a termékek adásvételéhez szükséges adatokat.

A fenti információkat az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése, az ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatások helyes végrehajtása, az adásvételi szerződés teljesítésének céljából kezeljük.

A felhasználó (vevő) személyes adatait a termék Webshopon történő megrendelésével, adásvételével, számlázási eljárással, Vevők nyilvántartásával, megrendelések teljesítésével, számviteli kötelezettségek teljesítésével, vásárlókkal történő kapcsolattartással, vásárlási szokások elemzésével, célzottabb kiszolgálással, direkt marketing tartalmú megkeresésekkel kapcsolatosan kezeli.

Kezelt személyes adatok:

·         név,

·         e-mail cím,

·         jelszó,

 

Adatkezelés időtartama:

A termék megrendelésének teljesítéséhez, kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat az 5 éves polgári jogi elévülési idő elteltéig; a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig (Szvtv. 169. § (2)), direkt marketing megkeresésnél a felhasználó hozzájárulása visszavonásáig; a profiladatokat a honlap utolsó látogatásától számított 4 évig őrizzük.

Adatkezelés módja:

A személyes adatai a GDPR és az Infotv. által meghatározott adatbiztonsági előírásoknak megfelelően kerülnek kezelésre és feldolgozásra. Webshopunk az Ön személyes adatainak kezelője és ő felelős a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelő védelmükért.

Az adatszolgáltatás kötelező az Eker. törvény előírásai szerint és szükséges a szerződés, valamint a Webshop keretein belül nyújtott szolgáltatásaink végrehajtásához, a szerződés megkötésének előfeltétele. Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont a szerződés megkötésének, teljesítésének meghiúsulásához, illetve a marketing célú kapcsolattartás elmeradásához vezethet. A Webshopból történő rendelés leadásával és a Webshop használatával Ön hozzájárulását adja a személyes adatainak Adatkezelő általi a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott előírások szerinti használatához, illetve kezeléséhez.

Webshopunk a felhasználók személyes adatait marketing célból is használhatja – amely magában foglalja például a hírlevelek és más kereskedelmi információk kiküldését – a felhasználók és ügyfelek hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) a)) az ez irányú hozzájárulásuk visszavonásáig vagy webshopunk jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk (1) f)). A hozzájárulás megadása a regisztráció vagy a megrendelés leadása során az erre vonatkozó mező bejelölésével vagy a honlapon – nem megrendelésből eredő – feliratkozás útján történik. Emellett Webshopunk jogos érdeke, hogy szolgáltatásait népszerűsítse a vele tartós kapcsolatban álló ügyfelei körében. Ilyen esetben az ügyfél tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, amely esetben az e célból kezelt adatait törlésre kerülnek. A közvetlen marketing célokra történő adathasználat jogalapját az Eker. tv. 13/A §, az Sztv. 169 § (2) és a Grt. 1. § és 6. § (5) képezik.

 

Összefoglaló táblázat adatkezeléseinkről:

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

 

Weboldalon termék megrendelése

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, teljesítése, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése, elektornikus számlázás. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadjas rendelés leadásánál megkövetelt adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Érintettek köre

A weboldal azon felhasználói, akik a weboldalról terméket rendelnek meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, név ése-mail cím esetén a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre és célja

e-mail cím

 

jelszó

név

kézbesítés

 

azonosítás

azonosítás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg (8 év).

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

·         Adatkezelő és alkalmazottai

·         Billingo elektonikus számlázó

Az adatok tárolási módja

elektronikus

 

 

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

 

Hírlevél küldés

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat.

Hírlevelet akkor küldhetünk Önnek, ha előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatunkkal, tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a feliratkozáskor megadott e-mail címen megkeressük. Ennek következtében hozzájárulhat ahhoz, hogy az e célból szükséges személyes adatait kezeljük. (A fentiek értelmében amennyiben hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.)

 

Érintettek köre

A hírlevélre feliratkozók.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és célja

e-mail cím

 

név

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél üldése

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. 

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

·         Adatkezelő és alkalmazottai

 

Az adatok tárolási módja

elektronikus

 

 

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

 

Panaszkezelés, információ kérése

Ön a megrendelt szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (elektronikus levélben) közölheti, kérdéseit felteheti.

Érintettek köre

Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölni kívánja (panaszos).

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

A kezelt adatok köre és célja

e-mail cím

név

kérdés tartalma

panasz tárgya

számlaadatok/panaszolt tranzakció adatai

azonosítás, kapcsolattartás

azonosítás, kapcsolattartás

válaszadás

panaszkezelés

panaszkezelés

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

·         Adatkezelő és alkalmazottai

 

Az adatok tárolási módja

elektronikus

 

Cookie:

Amikor belép a Webshop honlapjára, a raboldelaszivet.hu cookie fájlokat küldhet a számítógépére vagy az Ön által éppen használt eszközre. A raboldelaszivet.hu azért használ cookie-kat, hogy emlékezzen az Ön preferenciáira és ismerje a Webshop honlapjának Ön által használt módját.

A cookie-kat a felhasználók azonosítására és a Webshop korábbi meglátogatása során gyűjtött előzményi adatok felhasználókhoz történő megfelelő hozzárendelése céljából használja. A Webshop honlapjának használata során műszaki és szervezeti okokból az alábbi adatok kerülnek még begyűjtésre: honlapok címei, a böngésző és az operációs rendszer neve, dátum és idő, valamint a böngésző részletei, a letöltött fájlok nevei és az IP címek.

A raboldelaszivet.hu anoníman kezeli az Ön adatait és csakis statisztikai célra használja fel, hogy azok segítségünkre legyenek a Webshop honlapjainak optimalizálásában és vonzóbbá tegyék a Webshop által online kínált termékeket és szolgáltatásokat. Az anoním adatokat külön tároljuk és nem rendeljük hozzá egy bizonyos személyhez, így az Ön személyes adatait folyamatosan tároljuk. Jelen pontban tárgyalt adatkezelés azonban az Ön hozzájárulásán alapszik, melyet a webshop első látogatásakor felugró, cokkie alkalmazásáról szóló tájékoztatás elfogadásával tehet meg. (“elfogadom” gomb megnyomása, ami az érintett kifejezett, tevőleges elfogadó magatartásának minősül.)

A raboldelaszivet.hu ideiglenes és állandó cookie-kat használ. Ön bármikor jogosult a böngészőjéből kitörölni a cookie-kat vagy blokkolni azokat az eszközén.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  •  hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  •  hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  •  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  •  hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adattovábbítás 3. fél részére:

Fizetés

Webshopunkból történő vásárlás esetén Webáruház elektronikus vagy kártyás fizetési ügyleteit a PayPal nemzetközi fizetési rendszere valósítja meg, a PayPal felületére történő biztonságos átirányítást követően, így az Ön fizetési információhoz harmadik, jogosulatlan fél nem férhet hozzá. Tájékoztatjuk, hogy amikor a raboldelaszivet.hun vásárol és fizetést kezdeményez, a raboldelaszivet.hu üzemeltetője nem kapja meg az Ön elektronikus fizetési illetve bankkártya adatait. A raboldelaszivet.hu a PayPal-tól csak a fizetés sikerességére vagy elutasítására vonatkozó információt kapja meg.

Elektronikus számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozók

Webshopunk a Felhasználók rendelése esetén rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt e-könyvek elektronikus számlázása és a számlák tárolásának céljából továbbítja a Billingo számlázó rendszer részére. Az így továbbított személyes adatokat a Billingo saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának (link: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato megfelelően kezeli.

 

Személyes adatok védelme:

Webshopunk biztonságos módon, védett és őrzött eszközön tárolja az Ön adatait. Munkatársaink közül csak korlátozott számú személy fér hozzá ehhez az eszközhöz. Csak olyan személyek, akiknek külön meghatalmazás áll rendelkezésükre az Ön személyes adataihoz való hozzáférés tekintetében.

Webshopunk különböző műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy megóvja az Ön adatait a manipulációtól, adatvesztéstől, károsodástól és jogosulatlan hozzáférésektől. Ezen intézkedések minősége a tudomány és a technológia állásával arányos.

 

Jogorvoslat:

Tájékoztatás kérés:

·         Az érintett jogosult a hello@raboldelaszivet.hu e-mail címen tájékoztatást kérni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

·         Az érintett kérelmére Webshopunk, mint adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, érintett személyes adatok kategóriáiról, általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, jogalapjáról, időtartamáról vagy ennek meghatározása szempontjairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, illetve a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtás jogról. 

·         Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintettre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást, amely tájékoztatás ingyenes.

Valósának nem megfelelő személyes adat:

·         Ha személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő, pontos személyes adat Webshop a rendelkezésére áll, a Webshop helyesbíti azt.

Személyes adat törlése:

Webshopunk a személyes adatot törli, ha

·         kezelése jogellenes,

·         az érintett kéri,

·         az érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

·         az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,

·         a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

·         az adatkezelés célja megszűnt,

·         az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

·         azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Webshopunk az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Adatkezelés korlátozása:

Webshopunk korlátozza a személyes adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az adatok pontosságát ellenőrzi Webshopunk;

·         az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;

·         Webshopunknak nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából igényli azokat;

·         amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, addig az időtartamig tart a korlátozás, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben.

 

A személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Webshopunk a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

 

Érintett tiltakozása:

 

·         Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

·         Webshopunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

·         Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – a döntés közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felelősség:

·         Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

·         Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.

·         Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

·         Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

·         Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogsérelem:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Fentiek összefoglalásaként adatkezelő nyilatkozik, hogy:

1.      Adatkezelő csak a GDPR-ban meghatározott alapon kezel személyes adatokat, és az adatakezelésről jelen dokumentummal részletes tájékoztatást nyújt. (jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve)

2.      Csak valóban fenálló és jogos cél érdekében kezel személyes adatokat. (adásvételi szerződés teljesítése)

3.      Csak olyan adatokat kezel, amelyek valóban szükségesek az adott cél eléréséhez (Adattakarékosság elve)

4.      Mindig a valóságnak megfelelő, naprakész adatokat kezeli (pontosság elve)

5.      Ha már nincs szükség az adatokra, adatkezelő törli azokat. (korlátozott tárolhatóság elve)

6.      Adatakezelő az adatokat megfelelő védelemmel látja el, annak érdekében, hogy pl. illetéktelen személyek ne férjenek hozzájuk, ne kerüljenek indokolatlanul nyilvánosságra stb. (integritás és bizalmas jelleg elve.)

 

Webshopunk szolgáltatásai folyamatosan javulnak, bővülnek. A szolgáltatásnyújtásban bekövetkező jövőbeni változások hatással lehetnek arra, hogy milyen adatokat tárolunk és hogy dolgozzuk fel azokat.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató frissülhet a fent említett változások, a vonatkozó jogi szabályozások változásának vagy az adatfeldolgozás területén történő fejlesztések tükrében. A változások 5 nappal az új tájékoztatás Webshop honlapján történő közzétételét követően válnak hatályossá. Webshopunk köteles tájékoztatást nyújtani a változásokról a vonatkozó információk „Adatvédelmi Tájékoztató” nevű linken történő közzétételével. Az Adatvédelmi Tájékoztató frissített változata mindig elérhető a raboldelaszivet.hu honlapon.

 

Budapest, 2019.08.18.

 

 

Függelék

 

Fogalommeghatározások:

a)      érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

b)      személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján az érintett közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító száma, helymeghatározó adata, online azonosítója valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c)      hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel beleegyezését adja nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

d)      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

e)      adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, betekintés, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

f)       adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

g)      nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

h)      adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

i)        adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

j)        adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében történő adatkezelés, illetve az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

k)      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely szerződés alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

l)        címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

m)    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

n)      adatvédelmi incidens: biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

o)      profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

p)      álnevesítés:  személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

Tájékoztató elkészítése során felhasznált jogszabályok:

 

a)      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

b)      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

c)      Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet

d)      2000. évi C. törvény a számvitelről

e)      2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól